Home // 2021 // gener

Estatuts Sindicat de Mataró

ESTATUTS I REGLAMENT INTERN

DEL SINDICAT D’OFICIS VARIS DE MATARÓ DE LA CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURALESA, ÀMBIT I FINALITATS

Article 1.- Nom i Naturalesa.

Amb el nom de Sindicat d’Oficis Varis de Mataró de la Confederació Nacional del Treball (C.N.T.) es constitueix a Mataró un sindicat, això és, una associació de treballadors i treballadores organitzats per a la defensa dels seus interessos.

Article 2.- Àmbit territorial i funcional.

L’àmbit territorial del Sindicat serà el de la Provincia de Barcelona, i el seu àmbit funcional comprendrà la representació i defensa dels interessos laborals, professionals i econòmics dels treballadors i treballadores afiliades, pertanyents a qualsevol sector.

Article 3.- Domicili Social.

El domicili social del Sindicat es fixa a Carrer nou de les Caputxines 10 bis, 08302 Mataró.

Article 4.- Finalitats del Sindicat.

Aquest Sindicat es proposa:

a) Desenvolupar entre la classe treballadora l’esperit d’associació, independentment del seu sexe o gènere, raça, nacionalitat, creences polítiques, filosòfiques o religioses.

b) Difondre i fomentar entre la classe treballadora la cultura i acció llibertàries, amb l’objectiu d’una banda, d’elevar la seva condició moral i material en la societat present, i de l’altre, assumir els mitjans de producció i consum en forma autogestionada, implantant el comunisme llibertari.

c) Practicar i fomentar el suport mutu i la solidaritat entre els treballadors i les treballadores, tant en cas de vaga com en qualsevol altra circumstància.

d) Mantenir relacions amb totes aquelles organitzacions obreres afins a la CNT pels seus principis, tàctiques i finalitats, ja siguin nacionals o internacionals, per a la comuna intel·ligència que condueixi a l’emancipació total de la classe treballadora.

e) Representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals de la seva afiliació, així com programar les accions necessàries per aconseguir les millores socials i econòmiques, tant per a la seva afiliació com per a la classe treballadora en general.
f) La consecució de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Per a això, la CNT adopta una perspectiva de gènere en la seva actuació, particularment en l’acció sindical.

Article 5.- Acció Directa.

Per a la consecució d’aquests propòsits, la Confederació utilitzarà sempre l’Acció Directa, sense delegar les lluites econòmiques i socials en cap institució mediadora deslliurant així la lluita obrera de tota ingerència política o religiosa. La CNT rebutja la participació en les eleccions sindicals, com a reproducció del sistema representatiu burgès al món del treball assalariat, i negació de l’acció directa i participativa de la classe treballadora. La CNT rebutja els Comitès d’empresa per definir-se com a òrgans decisoris, reconeguts jurídicament per la legislació estatal, sobre el conjunt de la classe treballadora; i per les seves característiques de privilegis. Aquests Comitès entren en contradicció amb els principis de l’Acció Directa i de l’Assemblearisme, als quals pretenen substituir i intervenir, reproduint un sindicalisme de serveis que ha promogut la desmobilització i la desarticulació de la conflictivitat laboral al nostre país. La CNT rebutja les subvencions sindicals de l’Estat i afirma l’autogestió i finançament del Sindicat com a expressió de la seva independència, autonomia i llibertat.

Article 6.- Adhesió a la CNT.

Aquest sindicat està federat a la Confederació Nacional del Treball, i està vinculat pels acords adoptats pels Congressos i altres comicis de l’esmentada Confederació.

TÍTOL II.- DE L’AFILIACIÓ

Article 7.- Afiliació.

1. Es pot afiliar a aquest Sindicat tota persona pel simple fet de ser treballadora, independentment de les seves creences polítiques, religioses o filosòfiques, que treballi a Mataró. S’entén per persona treballadora la que és assalariada, autònoma sense assalariats o professional liberal, en actiu o en atur, és a dir, a tota aquella que no és ni patró ni explotador. També podran afiliar-se els que treballin en una altra localitat que no sigui Mataró i en ella no existeixi cap sindicat de CNT, però sempre que resideixi a Mataró. També podrà afiliar-se qui no treballi o resideixi a Mataró però sigui aquesta la localitat més propera al seu lloc de treball on existeixi un sindicat adherit a CNT.
2. No es podran afiliar els membres de les Forces Armades, de les Forces de seguretat de l’Estat, de cossos de policia privada, ni els carcellers, i en general tots aquells que desenvolupen tasques repressives. Tampoc podran afiliar-se les persones que estiguin afiliades a qualsevol altre sindicat, estigui adherit o no a la CNT, o que hagin estat expulsades de qualsevol sindicat de la CNT.
3. L’afiliació ha de sol·licitar-se al Comitè del Sindicat, que demanarà al sol·licitant les dades que estimi oportunes. L’acceptació de l’afiliació es produirà una vegada que aboni la primera quota i s’hagi informat de l’afiliació a l’Assemblea del Sindicat.

4. En aquells casos en els quals el Comitè del Sindicat detectés alguna possible incidència que afectés a l’acceptació de l’afiliació, aquesta acceptació es tractarà com a punt en la següent Assemblea del Sindicat que tingui lloc després de la sol·licitud d’afiliació, havent de ser l’Acord de l’Assemblea del Sindicat coherent amb aquests Estatuts.

5. Els afiliats tindran veu i vot en les Assemblees des que la seva afiliació sigui acceptada pel Sindicat, sense que hi hagi cap període d’espera.

Article 8.- Drets de l’afiliació.

1.- Tots els afiliats i afiliades són iguals en drets i obligacions, independentment que exerceixin algun càrrec de gestió en el Sindicat, del seu grau de militància, de la seva antiguitat o de qualsevol altra circumstància.

2.- Els afiliats i afiliades tenen absoluta llibertat de pensament, expressió i acció, amb l’única excepció de no actuar en contra dels acords del Sindicat i la CNT.

3.- Són drets dels afiliats i afiliades:

a) Rebre informació de tot el que afecti al funcionament de l’organització.

b) Tenir assessorament i, si s’escau, el suport i solidaritat del seu sindicat en tot el relacionat amb la seva activitat laboral i sindical.

c) Participar amb veu i vot en les Assemblees del Sindicat i de la seva Secció Sindical, si n’hi hagués.
d) Escollir i ser escollit per representar o ocupar els diferents càrrecs de gestió de l’Organització.

e) Qualsevol altre dret que es dedueixi de l’articulat d’aquests Estatuts.

Article 9.- Deures de l’afiliació.

Són deures dels afiliats i afiliades:

a) Respectar els acords que hagi adoptat la Confederació Nacional del Treball a través dels seus comicis en els seus diferents àmbits, extremant aquest respecte quan es tracti de la difusió pública d’aquests acords.

b) Contribuir al manteniment econòmic del Sindicat estant al corrent de pagament de la quota sindical acordada a cada moment.

c) Contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a l’enfortiment i desenvolupament del Sindicat.

d) Prestar el suport i solidaritat necessaris als/les companys/es que ho requereixin.

e) Qualsevol altre deure que es dedueixi de l’articulat d’aquests Estatuts.

Article 10.- Pèrdua de la condició d’afiliat o afiliada.

La condició d’afiliat/da es perdrà per:

a) Petició voluntària de la persona interessada, en aquest cas n’hi ha prou amb la simple comunicació al Comitè del Sindicat o a la Secció Sindical.

b) Expulsió acordada en l’Assemblea del Sindicat, per alguna de les raons establertes en l’article 41.

c) De forma automàtica, per no abonar la quota durant 6 mesos consecutius sense tenir causa justificada per a això. Perquè la persona que va perdre la condició d’afiliada per aquest motiu pugui tornar a afiliar-se, serà necessari que aboni almenys aquestes 6 quotes no pagades.

TÍTOL III.- DE L’ASSEMBLEA

Article 11.- L’Assemblea del Sindicat.

L’Assemblea del Sindicat és la reunió dels afiliats i afiliades a les quals tenen dret a assistir amb veu i vot tots els afiliats i afiliades. Els Acords es prenen mitjançant consens dels afiliats i afiliades presents en l’Assemblea, o en el cas que aquest no sigui possible, mitjançant votació, comptant cada afiliat i afiliada present en l’Assemblea amb un vot. En cap cas s’admetrà el vot delegat o enviat per escrit amb antelació a la presa de l’Acord. Totes les decisions que es prenguin en el Sindicat arrenquen dels Acords de l’Assemblea.

Article 12.- L’Assemblea Ordinària.

1.- El Comitè del Sindicat, o en el seu defecte el Secretari General, convocarà periòdicament, almenys una vegada cada 3 mesos i amb l’antelació mínima de 7 dies naturals, l’Assemblea Ordinària del Sindicat, per debatre i prendre acords sobre qualsevol qüestió que afecti al Sindicat. La convocatòria inclourà l’ordre del dia, lloc, data i hora de l’Assemblea. La forma de la comunicació de la convocatòria de les Assemblees serà fixada mitjançant Acord del Sindicat, ja sigui mitjançant anunci en el tauló col·locat a aquest efecte en el local del sindicat, sigui per carta, correu electrònic, o una combinació d’aquestes formes de comunicació.

2.- L’ordre del dia es confeccionarà pel Comitè del Sindicat amb totes les propostes que hagin remès els afiliats i afiliades fins a aquest moment, les del propi Comitè del Sindicat i els punts que hagin estat fixats per Acord d’una Assemblea prèvia. Les propostes dels afiliats i afiliades hauran de fer-se per escrit i contindran almenys l’enunciat i la motivació de les propostes.

3.- En l’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària haurà d’incloure’s automàticament un punt d’aprovació o no de les actes de l’Assemblea anterior, un punt sobre elecció de la Taula, un punt sobre informe de les Secretaries que integren el Comitè del Sindicat i un punt sobre Assumptes Varis, que necessàriament serà l’últim.

Article 13.- L’Assemblea Extraordinària.

1.- El Comitè del Sindicat convocarà, sempre que ho consideri oportú i amb l’antelació mínima de 3 dies naturals, Assemblea Extraordinària per tractar qüestions específiques, observant els mateixos requisits formals que els establerts en l’article 12.1 per a l’Assemblea Ordinària.
2.- En l’ordre del dia de l’Assemblea Extraordinària haurà d’incloure’s automàticament un punt sobre elecció de la Taula.

Article 14.- Desenvolupament de l’assemblea.

1.- L’Assemblea es desenvoluparà conforme a l’ordre del dia.

2.- El Secretari o Secretària General obre l’Assemblea, o en la seva absència serà oberta pel Secretari o Secretària d’Organització, i si aquest també estigués absent per qualsevol altre membre del Comitè. Si cap membre del Comitè estigués present, l’Assemblea l’obrirà l’afiliat o afiliada present que li toqui per sorteig.

3.- Una vegada oberta l’Assemblea es passarà immediatament al primer punt que serà l’elecció de Taula. En el punt d’elecció de Taula es triarà d’entre els afiliats i afiliades assistents a l’Assemblea al Moderador/a, al Prenedor/a d’Actes i al Prenedor/a de Paraules. Les actes es prendran pel Prenedor/a d’Actes, mentre que el Prenedor/a de Paraules apunta i dóna pas als torns de paraula i rèplica, i el Moderador/a modera els debats i fa avançar l’Assemblea passant al següent punt una vegada que el precedent ha conclòs.

4.- Una única vegada durant el desenvolupament de l’Assemblea, qualsevol afiliat afiliada podrà sol·licitar en qualsevol moment l’elecció d’una nova Taula. En aquest cas s’interromprà l’ordre del dia, i es votarà pels afiliats i afiliades assistents si s’accepta aquesta sol·licitud. Si surt aprovada la sol·licitud, a continuació la Taula sortint passarà a votació l’elecció dels nous components de la Taula, que una vegada triats ocuparan els seus llocs continuant amb l’ordre del dia.

5.- Els afiliats i afiliades assistents a l’Assemblea podran plantejar, després de l’elecció de la Taula i abans de l’inici del següent punt de l’ordre del dia, qüestions prèvies sobre el tractament d’aquest mateix ordre del dia, o sobre qualsevol aspecte concret del funcionament de l’Assemblea que al seu judici tingui rellevància. També podran plantejar qüestions prèvies referides a algun punt de l’ordre del dia abans que aquest vagi a ser tractat. Les qüestions prèvies mai podran demanar ni la retirada ni la inclusió de cap punt de l’ordre del dia. La Taula sotmetrà les qüestions prèvies plantejades a una votació entre els afiliats i afiliades presents, en les quals s’acceptarà o rebutjarà, i s’actuarà en conseqüència.

6.- Cada punt de l’ordre del dia serà exposat i defensat per qui ho hagi proposat si es trobés present, i a continuació s’obrirà el debat sobre el mateix, finalitzant cada punt amb la presa de l’Acord. La presa dels Acords podrà fer-se per consens entre els afiliats i afiliades assistents, la qual cosa es procurarà en primera instància, per refundició de les diferents posicions expressades o per votació dels afiliats assistents. Si s’hagués d’arribar a la votació per no ser possible el consens, es fixaran les diferents propostes dels afiliats i se sotmetran a votació a mà alçada entre els afiliats i afiliades assistents a l’Assemblea, adoptant-se els Acords per majoria simple.

7.- De cada assemblea s’aixecarà la corresponent acta, clara i concisa, que expressarà:

a) El dia i l’hora en què se celebra i els assistents a la mateixa.

b) Breu exposició de cada qüestió plantejada en l’ordre del dia.

 1. Breu exposició de les diferents opinions abocades durant el debat.

  d) Les propostes que si escau se sotmeten a votació, i el resultat de la mateixa.
  e) Els Acords finalment adoptats.

  f) Les incidències que es produeixin durant l’Assemblea.

  8.- En el punt d’Assumptes Varis no es podran prendre Acords. Aquest punt queda reservat per llançar idees i difondre comunicacions a la resta del Sindicat, sigui per part del Comitè com per part dels afiliats i afiliades.

Article 15.- Vigència, vinculació i entrada en vigor dels Acords.

Els Acords de les Assemblees són vinculants, entren en vigor al moment de ser presos i es mantindran vigents fins que siguin expressament derogats o modificats per un Acord de l’Assemblea posterior.

Article 16.- Impugnació d’Acords.

1.- Per impugnar un Acord de l’Assemblea serà necessari que un o més afiliats/des facin una proposta en tal sentit per escrit, remesa al Comitè del Sindicat.

2.- Els motius pels quals podrà realitzar-se una proposta d’impugnació d’un Acord d’una Assemblea són exclusivament les següents:

a) Per entendre que l’Acord ha estat pres sense tenir en compte els procediments establerts en aquests Estatuts o en la Normativa Orgànica de la CNT.

b) Per entendre que l’Acord pres atempta concretament contra algun dels principis, tàctiques i finalitats de la CNT.

3.- Les propostes d’impugnacions han d’indicar:

a) Motiu o motius en els quals es fonamenta la impugnació, d’entre els que apareixen al número anterior.
b) Explicació raonada de l’error o inobservança produïts.

 1. Resolució alternativa que es proposa.

  4.- Les propostes d’impugnacions seran exposades en el tauler d’anuncis del Sindicat i comunicades als altres afiliats i afiliades pels mateixos mitjans que es difonen les convocatòries de les Assemblees. La proposta d’impugnació serà debatuda en la següent Plenària del Comitè del Sindicat. Aquesta Plenària podrà acordar la seva inclusió com a punt de l’ordre del dia de la següent Assemblea que se celebri o bé rebutjar-la, si la considera infundada o si aquesta no fos determinant per canviar l’Acord final pres. No obstant l’anterior, el Comitè necessàriament inclourà la proposta d’impugnació com a punt de l’ordre del dia de la següent Assemblea que se celebri si la proposta s’ha presentat per almenys un terç dels afiliats/des.

  5.- En cas que la proposta d’impugnació vagi com a punt de l’ordre del dia de l’Assemblea, mitjançant Acord d’aquesta es decidirà si s’accepta o no la impugnació, i en cas afirmatiu l’Acord impugnat queda derogat. L’Assemblea també acordarà sobre si s’accepta la resolució alternativa oferta en la proposta d’impugnació.

  6.- Una proposta d’impugnació mai paralitzarà l’entrada en vigor d’un Acord.

TÍTOL IV.- DEL COMITÈ DEL SINDICAT

Article 17.- Composició del Comitè del Sindicat.

1.- El Comitè del Sindicat està format per:

a) el Secretari o la Secretària General.

b) el Secretari o la Secretària de Tresoreria o Tresorer.

 1. el Secretari o la Secretària d’Organització

  d) el Secretari o la Secretària d’Acció Sindical

  e) la resta de les Secretaries que estimi necessàries l’Assemblea d’entre les previstes en les de l’article 20.

  e) els delegats i delegades de cadascuna de les Seccions Sindicals.

  2.- Els càrrecs que integren el Comitè del Sindicat en cap cas seran remunerats.

  Article 18.- Nomenament i Revocació del Comitè del Sindicat.

  1.- El Secretari o la Secretària General, el Tresorer/a, el Secretari/a de Organització, el Secretari/a de Acció Sindical i les restants Secretaries que integren el Comitè del Sindicat són triats d’entre els afiliats i afiliades per l’Assemblea del Sindicat. El seu nomenament ha de ser ratificat per la següent Assemblea Ordinària. Els delegats de les Seccions Sindicals són triats pels integrants d’aquestes en les seves pròpies Assemblees.

  2.- No poden ser nomenats per ocupar cap càrrec en el Sindicat els afiliats o afiliades que a la vegada siguin membres de partits polítics o organitzacions religioses, els que exerceixin càrrecs en qualsevol altra organització a la qual estiguin afiliats al mateix temps, ni els que hagin estat inhabilitats per a això per l’Assemblea del Sindicat.

  3.- Els càrrecs tenen una durada de dos anys, prorrogables per altres dos. S’intentarà que siguin rotatius perquè recaiguin sobre tots els afiliats.

  4.- Tots els càrrecs que integren el Comitè del Sindicat són revocables a qualsevol moment per Acord de l’Assemblea del Sindicat.

  Article 19.- Funcions del Comitè del Sindicat.

  1.- El Comitè del Sindicat i les Secretaries que l’integren no tenen opinió pròpia, sinó que sempre actuen en representació del Sindicat, i desenvolupen funcions de gestió, administració i coordinació, vetllant pel compliment dels Acords de l’Assemblea. No tenen poder de decisió excepte en les matèries expressament encomanades per aquests Estatuts o pels Acords de les Assemblees. Per dur a terme els mandats de l’Assemblea poden prendre les decisions instrumentals que estimin convenients.
  2.- No obstant l’anterior, per motius d’urgència el Comitè del Sindicat pot i ha d’adoptar els acords que consideri necessaris, encara que la decisió presa haurà de ser ratificada en la següent Assemblea que se celebri, pel que s’inclourà automàticament en l’ordre del dia. Si l’acord del Comitè pres per motius d’urgència no és ratificat per l’Assemblea, aquest serà derogat.

  3.- Per a la coordinació i desenvolupament de les seves funcions, el Comitè del Sindicat es reunirà en Reunions Plenàries, convocada pel Secretari o la Secretària General, almenys una vegada cada 6 setmanes. dies de manera ordinària, i de manera extraordinària quan el Secretari o la Secretària General ho estimi oportú o quan ho demanin per escrit almenys un terç dels afiliats/des.

  4.- L’ordre del dia de les Plenàries el confecciona el Secretari General o la Secretària, incloent necessàriament totes les propostes dels restants membres del Comitè i, si escau, els punts que li hagin estat encomanats per una Assemblea anterior, per aquests Estatuts o per almenys un terç dels afiliats i afiliades.

  5.- En les reunions Plenàries del Comitè es coordinen i engeguen els Acords presos per l’organització, distribuint el treball i concretant les propostes i idees que sorgeixin. En aquestes Plenàries, quan es produeixin votacions, tindran vot els Secretaris/es però no els Delegats/es de les Seccions Sindicals, que solament tenen veu.

  Article 20.- Funcions de les Secretaries.

  1.- Secretaria General. Representa legal, orgànica i públicament al Sindicat. Coordina el treball de les altres Secretaries i les substitueix en cas d’absència o vacant. Obre les Assemblees, independentment que pugui assistir com a afiliat amb tots els drets que té com a tal. Ostentarà poder notarial per representar al Sindicat en tots els aspectes legals que es presentin. Custodia el segell del Sindicat. Ostenta la representació externa del Sindicat, disposant per a això dels més amplis poders per gravar, alienar, contractar, signar pactes i convenis de qualsevol naturalesa, presentar reclamacions administratives i engegar accions judicials, i subscriure en nom del Sindicat, previ acord del mateix, qualsevol altre negoci o acte jurídic.

  2.- Secretaria de Tresoreria o Tresorer/a. Tot el relacionat amb les finances del Sindicat és responsabilitat d’aquesta Secretaria. Al costat del/la Secretari/a General seran les dues persones autoritzades mancomunadament per a la disposició de fons del Sindicat, sota les instruccions que estableixin a cada moment els Acords i indicacions de l’Assemblea del Sindicat. Disposa dels comptes bancaris del Sindicat. Serà co-titular de tots els comptes i dipòsits bancaris a nom del Sindicat o de les seves seccions sindicals, indistintament amb el Secretari General per a les primeres o amb el delegat o tresorer de la secció sindical per a les segones, estant autoritzat a obrir els comptes de qualsevol tipus i realitzar els ingressos, transferències i reintegraments que consideri oportuns per al compliment de les seves funcions. Porta tot el treball relacionat amb la quota del Sindicat.
  3.- Secretaria d’Organització i Arxius. Té la responsabilitat de tot el relacionat amb convocatòries d’Assemblees, custòdia d’actes, enviaments de documentació orgànica, estadístiques d’altes i baixes, arxiu de documentació, registres, etc. En cas d’absència o vacant, el Secretari o la Secretària General, la substitueix. Pren actes en les reunions Plenàries del Comitè.

  4.- Secretaria de Premsa i Comunicació. Manté relació permanent amb els mitjans de comunicació en els seus diferents suports, informant de forma continuada als mitjans de les activitats, opinions, estudis i treballs del Sindicat sobre els temes que sorgeixin quotidianament. S’encarrega de la propaganda, campanyes i imatge pública del Sindicat. Coordina tots els treballs referits a imatge i a les manifestacions orals i escrites del Sindicat. Assumeix el subministrament de material informatiu a la premsa de la CNT, constituint i recolzant la xarxa de corresponsals del “cnt” i altres publicacions confederals i llibertàries en general. Administra la pàgina web del Sindicat.

  5.- Secretaria de Jurídica i pro-presos/es. Coordina el treball d’assessorament jurídic del Sindicat. A través d’aquesta Secretaria es manté el contacte amb els advocats/des del Sindicat en els diferents àmbits. Aquesta secretaria al costat de la de Premsa i Comunicació coordinarà tot el relacionat amb la publicació de materials destinats a l’assessorament laboral dels afiliats i afiliades. Realitza el seguiment i contacte del Sindicat amb les persones a la presó, siguin aquests afiliats/des o que el Sindicat hagi assumit com a presos/es llibertaris/es o d’aquells/es per als/les que el Sindicat hagi assumit el seu suport i assessorament. Mantindrà l’arxiu i distribució permanent de Convenis col·lectius, normes legals i publicacions jurídiques d’interès.

  6.- Secretaria d’Acció Sindical. Coordina el treball de les seccions sindicals, porta l’estadística de seccions sindicals i manté al dia el mapa d’implantació del Sindicat.

  7.- Secretaria d’Acció Social. Manté contactes permanents amb altres organitzacions. Coordina el relacionat amb la discriminació en qualsevol de les seves formes, l’ecologia, la repressió, etc.

  8.- Secretaria de Cultura i Memòria Històrica. Coordina tot el relacionat amb l’organització de jornades culturals, exposicions, i altres actes que s’organitzin. S’encarrega del manteniment i préstecs de la biblioteca del Sindicat. Manté relació fluïda i serveix d’enllaç amb l’Ateneu Llibertari que depengui del Sindicat. Assumeix els treballs de recuperació, recerca i difusió de les matèries relacionades amb la memòria històrica de l’anarquisme i anarcosindicalisme.

  9.- Secretaria de Noves Tecnologies. S’encarrega de l’administració de tots els dispositius que s’utilitzin per a la comunicació orgànica del Sindicat, servidors, actualitzacions, seguretat i millores a realitzar, suport per a les pàgines web i correus electrònics del Sindicat i les matèries relacionades amb aquestes.

  10.- Secretaria de Formació i Estudis. Organitza i coordina la realització de cursos de formació a militants, la confecció de materials de formació, i analitza les necessitats de formació que demandi el Sindicat a cada moment. S’encarrega de la realització dels estudis i recerques socials que demandi el Sindicat, sobre les diferents matèries (laborals, sindicals, econòmiques, polítiques, culturals, etc.) per a la seva difusió exterior a través dels mitjans del Sindicat, realització de publicacions, etc.

  Article 21.- Grups de treball.

  Les Secretaries del Comitè podran crear per a l’acompliment de les tasques que tenen encomanades els grups de treball que estimin convenient, que estaran formats en tot cas per companys/es afiliats/des al Sindicat. La seva elecció, activitat i funcionament serà organitzat per la Secretaria de la qual depenguin, les quals també són responsables de la seva actuació.

TÍTOL V.- DE L’ACTIVITAT SINDICAL I LES SECCIONS SINDICALS

Article 22.- Activitat del Sindicat.

El Sindicat desenvoluparà la seva activitat en defensa dels interessos i drets dels afiliats i afiliades o de la classe treballadora en general, ja sigui en l’àmbit laboral o sociocultural, directament o per mitjà de seccions sindicals d’empresa o de sector.

Article 23. Seccions Sindicals.

1.- Les Seccions Sindicals són el conjunt d’afiliats/des a CNT en una mateixa empresa, grup d’empreses o en un centre de treball d’una empresa, si n’hi hagués varis en la mateixa localitat i es dediquessin a rams de la producció diferents. No s’exigeix cap mínim d’afiliats/des per poder constituir-les. Es podran constituir seccions sindicals en qualsevol dels àmbits de l’estructura empresarial. En concret, a nivell de centre de treball, empresa i grup d’empreses, de forma exclusiva o simultània.

2.- Una Secció Sindical es constitueix seguint els següents requisits:

a) Que els afiliats/des d’una mateixa empresa o centre de treball es reuneixin en assemblea i decideixin per majoria simple constituir la Secció Sindical. La convocatòria d’aquesta assemblea fundacional la realitzarà el Comitè del Sindicat a petició de qualsevol afiliat de l’empresa on es va a constituir la Secció Sindical, convocant a tots els afiliats i afiliades a una mateixa empresa i seguint els mateixos requisits formals que per a la convocatòria de les Assemblees del Sindicat. Quan només existeixi un afiliat o afiliada en una determinada empresa i aquest vulgui constituir la Secció Sindical, directament es passarà al següent requisit.

b) Que s’acordi en una Assemblea del Sindicat aprovar la constitució de la Secció Sindical.

3.- La Secció Sindical es dissol per acord de la seva assemblea o de la del Sindicat.

Article 24.- Funcionament de la Secció Sindical.

1.- La Secció Sindical representa exclusivament als seus afiliats/des, i no participarà en eleccions sindicals per a la constitució d’òrgans unitaris de representació dels/les treballadors/es.

2.- Les Seccions Sindicals decidiran tot el relacionat amb l’acció sindical en la seva empresa mitjançant l’Assemblea de Secció Sindical. Les decisions sobre l’acció sindical que es durà a terme corresponen sempre a l’Assemblea del Sindicat. La Secció Sindical trasllada aquesta acció sindical al seu àmbit empresarial concret. Cada Secció Sindical té autonomia per establir les accions concretes a realitzar, la publicitat i material a editar, la forma de treball, etc. En aquelles decisions d’especial transcendència com poden ser vagues, conflictes, negociacions, etc., encara que gaudeixen de plena autonomia per desenvolupar-les, mai podran prendre resolucions que contradiguin els acords generals de la CNT ni l’acció sindical acordada en el Sindicat.

3.- Les Seccions Sindicals nomenaran en la seva assemblea un Delegat o Delegada de la Secció Sindical, que tindrà les mateixes característiques que qualsevol altre càrrec de coordinació i gestió en la CNT. Aquest Delegat o Delegada és el representant legal d’aquesta Secció Sindical a l’efecte de la qual disposa dels poders que li siguin necessaris i a més formarà part del Comitè del Sindicat, amb veu però sense vot en el mateix. Quan les dimensions de la Secció Sindical així ho requereixin es nomenarà un secretariat de la Secció Sindical, distribuint la coordinació i gestió de les diferents àrees que l’assemblea de la secció crea necessàries.

4.- Els càrrecs de la secció sindical no poden ser remunerats i són nomenats i revocats lliurement per l’assemblea de la secció sindical.

5.- El finançament de les Seccions Sindicals ha d’establir-se en l’Assemblea del Sindicat, tenint en compte les circumstàncies particulars de cada cas.

6.- L’afiliació es realitza al Sindicat i no a la secció sindical. Per tant, la cotització s’efectua a la Tresoreria del Sindicat i no a la secció sindical.

7.- Les seccions sindicals podran elaborar els seus propis reglaments de règim intern, que no podran contravenir aquests estatuts. Aquests reglaments hauran de ser aprovats pel Comitè del Sindicat, que podrà recaptar les modificacions i aclariments corresponents abans de donar el vistiplau.

TÍTOL VI.- RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

Article 25.- Règim Econòmic del Sindicat.

1.- El Sindicat se sustenta fonamentalment amb les quotes dels seus afiliats i afiliades.

2.- També pot obtenir ingressos provinents d’aportacions voluntàries i desinteressades d’afiliats/des i simpatitzants, de transferències d’altres òrgans de la CNT o del producte o alienació del seu patrimoni.
3.- El Sindicat no podrà demanar subvencions a l’Estat, a les administracions, empreses o fundacions públiques o privades, nacionals o internacionals, sigui quin sigui el seu origen o finalitats. En definitiva, no podrà rebre subvencions sigui quina sigui la seva procedència.

Article 26.- Quotes sindicals.

1.- L’import de la quota sindical es decidirà en Acord de l’Assemblea, però mai serà menor que l’establerta per la CNT. La distribució de la quota es farà com determini la CNT.

2.- No obstant això, i a efectes interns d’aquest Sindicat, els afiliats i afiliades que comptin amb mitjans econòmics suficients i així ho desitgin podran fixar-se una quota sindical voluntària per import major.

3.- Excepcionalment, aquells/es afiliats/des que no disposin de mitjans podran proposar a l’Assemblea pagar una quota reduïda. Si s’aprova, l’Acord de l’Assemblea determinarà la quantia de la quota reduïda i fins a quina data es beneficiarà d’aquesta reducció.

Article 27.- Comptabilitat i Gestió Econòmica.

El Secretari o Secretària de Tresoreria és responsable de la comptabilitat i gestió econòmica del Sindicat, i presentarà a l’Assemblea del Sindicat un informe trimestral de l’estat de comptes, comprensiu dels ingressos i despeses efectuades, l’haver líquid, els pagaments pendents i qualsevol altre aspecte rellevant de transcendència econòmica.

Article 28. – Règim Patrimonial del Sindicat.

1.- Per al desenvolupament de la seva activitat el Sindicat disposarà del seu propi patrimoni, que podrà adquirir o alienar previ Acord de l’Assemblea.

2.- Els béns immobles que adquireixi el Sindicat podran ser de titularitat compartida amb els òrgans local, regional i/o confederal de la CNT.

3.- El Sindicat reclama l’ús del patrimoni sindical acumulat que en justícia li correspon, així com el dret de la CNT a la devolució del seu patrimoni històric.

TÍTOL VII.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Article 29.- Definició de conflicte.

A l’efecte d’aquest capítol, per conflicte s’entén qualsevol petició d’expulsió o inhabilitació d’afiliats/des.

Article 30.- Principis per a la resolució de conflictes.

Tot conflicte que s’origini en el Sindicat serà resolt en els òrgans de decisió del mateix, complint els principis d’esgotament previ dels mecanismes de diàleg, respecte a les minories i concordança amb els acords generals de l’organització i amb aquests Estatuts.

Article 31.- L’Assemblea com a únic òrgan competent.

Serà l’Assemblea del Sindicat l’únic òrgan amb competència per acordar l’expulsió o la inhabilitació d’afiliats o afiliades, ja sigui a iniciativa d’algun afiliat/da o de qualsevol òrgan de la CNT.

Article 32.- Inici del procediment.

El procediment per a la resolució d’un conflicte s’inicia amb una proposta per escrit realitzada per un o més afiliats o afiliades del Sindicat, o per qualsevol òrgan de la CNT, sol·licitant l’expulsió o inhabilitació d’un o més afiliats/des. En la proposta d’expulsió o inhabilitació haurà de constar, almenys, els acords incomplits, els arguments que sustenten la proposta i les proves que s’aporten per demostrar-la.

Article 33.- Reunió Plenària del Comitè i el seu objectiu.

Quan s’origini un conflicte, la proposta d’expulsió o inhabilitació serà tractada en la següent reunió Plenària del Comitè del Sindicat que se celebri. La Plenària reunirà de les parts en conflicte la informació que consideri oportuna per als seus treballs. L’objectiu del Comitè serà la d’esgotar les vies de diàleg previ, pel que podran crear una comissió de recerca.

Article 34.- Inclusió com a punt en Assemblea Extraordinària.

Si el conflicte s’hagués tractat en la reunió Plenària sense produir-se una conciliació entre les parts i es manté la proposta d’expulsió o inhabilitació, el Comitè del Sindicat inclourà l’assumpte com a punt en l’ordre del dia d’una Assemblea Extraordinària.

Article 35.- Les comissions de recerca.

1.- Les Plenàries a les quals es refereixen els articles anteriors podran acordar la creació d’una comissió de recerca sobre el conflicte, a petició de qualsevol dels membres del Comitè. Aquesta comissió es formarà per almenys tres membres del Comitè que desitgin participar en ella de forma voluntària. En cas que no hi hagués voluntaris, es procediria a la seva elecció per votació. Estarà presidida pel Secretari General, tret que aquest sigui un dels iniciadores del conflicte o afectat per una petició d’expulsió o inhabilitació, en aquest cas serà substituït per qualsevol altre membre del Comitè no implicat en cap de les dues parts en conflicte.

2.- Cap afiliat o afiliada que hagi iniciat el conflicte mitjançant proposta ni aquells per als/les que es demani l’expulsió o la inhabilitació podran formar part de la comissió de recerca en cap concepte. Si a causa d’això no pot triar-se a almenys tres membres del Comitè per formar la comissió de recerca, llavors aquesta no es constituirà.

3.- La funció de les comissions de recerca serà intentar esclarir els fets relacionats amb el conflicte i la veracitat o no de les proves que s’aportin. Per a això recaptarà informació, elaborant un únic informe que serà remès als afiliats/des pels mateixos mitjans pels quals es convoquen les Assemblees, perquè pugui ser valorat amb la suficient antelació a l’Assemblea en què es tracti sobre el conflicte. Aquesta Assemblea serà convocada per celebrar-se almenys quatre dies naturals després que s’hagi comunicat als afiliats l’informe de la comissió.

4.- Les comissions de recerca estaran facultades per sol·licitar a les parts en conflicte la informació per escrit que consideri convenient. També podrà desplaçar-se per entrevistar a les persones que consideri oportú.

Article 36.- Escrits de les parts en conflicte.

Les parts en conflicte, per la seva banda, remetran al Comitè del Sindicat els escrits que creguin oportuns previs a la celebració de l’Assemblea Extraordinària, els quals seran obligatòriament comunicats als afiliats i afiliades pels mateixos mitjans pels quals es convoquen les Assemblees. Una vegada se celebri l’Assemblea i decideixi sobre l’assumpte, no es tramitarà cap més escrit sobre el conflicte en qüestió, excepte el recurs dels expulsats o inhabilitats.

Article 37.- Acord de l’Assemblea.

L’Assemblea Extraordinària acordarà una resolució sobre el conflicte, essent aquesta comunicada immediatament pel Comitè del Sindicat a les parts en conflicte, si és que no haguessin assistit a l’Assemblea.

Article 38.- Termini i òrgan que coneix del Recurs.

En els casos en què s’hagués acordat l’expulsió o inhabilitació d’afiliats/des, aquests/es podran formular un recurs davant l’òrgan superior al que ha acordat l’expulsió o inhabilitació en el termini de 15 dies des que l’acord d’expulsió o inhabilitació entri en vigor. Així, si el Sindicat estigués federat a altres sindicats locals de Ram de la CNT, l’afiliat pot recórrer al Ple Local de la Federació Local, i si no hi hagués Federació Local, al Ple Regional. En el recurs s’exposaran les raons del seu desacord, juntament amb una contraproposta de resolució del conflicte.

Article 39.- Motius per al Recurs.

Només es podrà presentar un recurs citat en l’article anterior si es compleix alguna d’aquestes dues condicions:
a) Que la resolució del conflicte que es recorre contradigui expressament algun acord de la CNT.

b) Que en el procediment s’hagi incomplit algun dels passos del procés descrit en aquest Títol o en una altra part d’aquests Estatuts que afectin directament al conflicte o hagin provocat la indefensió d’alguna de les parts.

Article 40.- Estimació del Recurs.

Si és aprovat el recurs presentat, el Sindicat estarà obligat a readmetre als/les expulsats/des o a habilitar als/les inhabilitats/des, amb independència que el procés d’expulsió o inhabilitació pugui tornar a proposar-se posteriorment.

Article 41.- Motius d’expulsió o inhabilitació.

Podran ser motius d’expulsió o inhabilitació dels afiliats/des, segons la gravetat que s’estimi en cada cas, les següents:

a) L’incompliment dels mandats de les seves assemblees i Plens respectius, quan actuïn com a membres dels Secretariats Permanents o com a delegats o delegades als comicis orgànics.

b) L’agressió física a algun company o companya.

 1. El comportament agressiu, discriminatori o insultant en els comicis, ja sigui com a persona delegada o observadora.

  d) La realització d’acusacions contra companys o companyes, sindicats o qualsevol òrgan de la confederació sense posseir proves per demostrar-les.

  e) La difusió d’informació interna segons s’estableix en l’article 110.

  f) El robatori, frau o espoli dels béns de l’organització.

  g) El desenvolupament d’activitats paral·leles als òrgans de la CNT atribuint-se la representació d’aquesta.

  h) L’incompliment d’un acord exprés de l’organització

  i) La doble afiliació a CNT i a qualsevol altre sindicat.

  j) L’ocultació o la falsedat de les dades proporcionades al sindicat en sol·licitar l’afiliació.

  k) L’assetjament sexual o per raó de gènere, identitat i orientació sexual, violència de gènere, vexacions, insults sexistes a companys o companyes del sindicat o desvaloració manifesta de les companyes en relació als companys.

Article 42.- Efectes de l’expulsió.

Els efectes de l’expulsió són els següents:

a) La persona expulsada no podrà tornar a afiliar-se a aquest Sindicat o a cap altre de la CNT, tret que s’acordi la seva readmissió o autoritzi la seva afiliació en un altre sindicat.

b) En el cas que ocupés algun càrrec orgànic, deixarà en mans del Secretari o Secretària General els materials, claus d’accés, claus o qualsevol altra cosa que vingués utilitzant per a l’acompliment del càrrec.

Article 43.- Efectes de la inhabilitació.

Els efectes de la inhabilitació són els següents:

a) L’afiliat inhabilitat no podrà ocupar cap càrrec orgànic mentre duri la inhabilitació dictada pel seu sindicat, inclòs el formar part de la delegació del seu sindicat per representar-lo en un Ple o en qualsevol altre comici de la CNT.

b) En el cas que ocupés algun càrrec orgànic, deixarà en mans del Secretari o Secretària General del Comitè els materials, claus d’accés, claus o qualsevol altra cosa que vingués utilitzant per a l’acompliment del càrrec.

Article 44.- Entrada en vigor dels Acords d’expulsió i inhabilitació.

Els acords d’expulsió o inhabilitació tenen efecte des que són presos per l’Assemblea, independentment que es tramiti un recurs davant l’àmbit superior abans descrit.

TÍTOL VII.- ALTRES DISPOSICIONS

Article 45.- Dissolució del Sindicat.

1.- El Sindicat es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea. Però no es podrà dissoldre el Sindicat si queden almenys cinc afiliats/des disposats a continuar en el mateix.

2.- En cas de dissolució del Sindicat, el patrimoni del Sindicat passarà íntegrament a la Confederació Nacional del Treball, o si això no fos possible a les escoles i ateneus llibertaris existents en la localitat, i si això tampoc fos possible s’estarà al que sobre aquest tema decideixi l’Assemblea en la qual s’acordi la dissolució.

Article 46.- Fusió i Escissió de Sindicats.

1.- El Sindicat es podrà fusionar amb altres sindicats federats dins de la CNT, conforme als acords presos sobre aquest tema pels comicis de la Confederació.

2.- Del Sindicat es podran separar els/les treballadors/es d’un mateix ram de la producció, o els que treballin o resideixin en una localitat propera, i formar nous sindicats de ram o d’oficis varis de la CNT, conforme als acords orgànics de la CNT.

3.- Els aspectes materials de la fusió o escissió no previstos en la normativa orgànica de la CNT, seran resolts per l’assemblea del Sindicat.

Article 47.- Modificació dels Estatuts.

1.- Els presents Estatuts i Reglament Intern del Sindicat d’Oficis Varis de Mataró de la Confederació Nacional del Treball, podran ser modificats per Acord pres per l’Assemblea del Sindicat, sempre que sigui posteriorment ratificat en la primera Assemblea Ordinària següent.

2.- L’Assemblea del Sindicat modificarà els presents Estatuts i Reglament Intern per adaptar-lo als acords orgànics vinculants dels Congressos o altres comicis de la CNT, que en qualsevol cas seran aplicables directament.

Aquests Estatuts han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions acordades en el XI Congrés de la CNT, celebrat a Saragossa entre els dies 4 i 8 de desembre de 2015.

El Secretari General del Sindicat el Prenedor d’actes Segell del Sindicat

Mataró, a 6 d’octubre del 2018

AIXI SI, AFILIA’T

Comunicat: DEFENSA SINDICAL

Curs: Com fer una reclamació previa al SEPE?

ASSESSORIA JURÍDICA I SINDICAL GRATUITA

Figueres