Home // Acció Sindical

Acció Sindical

Acció Sindical

El nostre model únic i eficaç en les empreses: la Secció Sindical

CNT opta pel model de Seccions Sindicals com la forma més eficaç d’aconseguir millores laborals i promoure la participació entre iguals i per a rebutjar les subvencions de l’Estat, mantenint una estricta independència econòmica del sindicat.

¿Què és el model dual de representació dels treballadors/es?

La Constitució Espanyola i la legislació laboral permet la coexistència de dos models de representació dels treballadors/es: la representació sindical i la representació unitària.

La representació sindical és la que constitueixen els propis treballadors/es afiliats/des a un sindicat mitjançant Seccions Sindicals, sense dependre del nº d’empleats de l’empresa i sense necessitat d’un procés electoral.

La representació unitària és la que es constitueix després de celebrar un procés electoral (eleccions sindicals) i en el qual es tria als delegats de personal o comitè d’empresa, depenent del nº de treballadors/es empleats a l’empresa.

Per tant, els dos models tenen tota la cobertura legal necessària per poder exercir la seva activitat sindical. Encara que, les Seccions Sindicals emanen directament del dret fonamental a la llibertat sindical i tenen una protecció jurídica superior a la dels Comitès d’empresa, que es regulen per la llei ordinària de l’Estatut dels Treballadors.

Què és una Secció Sindical de CNT? Com funciona?

És un òrgan que aglutina el conjunt d’afiliats/des d’un sindicat en una mateixa empresa o centre de treball. La Secció Sindical es constitueix d’acord als Estatuts del propi sindicat i se li comunica a l’empresa de manera fefaent.

La Secció Sindical de CNT comença a funcionar des que l’afiliació tria un Delegat/da i portaveu de la mateixa, que serà la persona que representarà legalment a l’afiliació davant l’empresa. La seva composició fomenta la participació real dels seus membres i que no s’acabi delegant sempre en les mateixes persones, com passa amb els comitès d’empresa. La Secció Sindical pren les seves decisions de forma col·lectiva i horitzontal, en Assemblea, fomentant que les reivindicacions que es plantegen a l’empresa siguin les que realment vol la plantilla.

Si la secció sindical ho necessita, també pot nomenar diferents càrrecs perquè puguin exercir totes les tasques necessàries (Secretaria de Prevenció de Riscos, Secretaria de Tresoreria i Finances, Secretaria d’Organització, etc.).

Tots els càrrecs nomenats en la Secció Sindical són revocables en qualsevol moment per decisió col·lectiva de l’afiliació. Això permet el control de les actuacions, evita la corrupció i dota de flexibilitat per canviar els càrrecs en qualsevol moment per acord d’Assemblea. El Delegat/da de CNT no signarà cap acord que no tingui el suport dels seus companys/es.

Fa falta convocar eleccions per a constituir-la en la meva empresa i nomenar al delegat/da?

No. La Secció Sindical es constitueix mitjançant una Assemblea en la qual participa el conjunt de l’afiliació de l’empresa o centre de treball. La pròpia afiliació nomena al delegat/da i escull la resta de càrrecs orgànics de la Secció.

Aquest procediment flexible i confidencial en la constitució de la Secció Sindical facilita la seva formació en un breu període de temps i sense cap mena de reglamentacions burocràtiques ni terminis legals concrets.

I si en la meva empresa ja hi ha triat un Comitè?

No existeix cap inconvenient. La Llei permet la coexistència del Comitè d’Empresa i les Seccions Sindicals en la mateixa empresa. La Secció Sindical es pot constituir igualment i exercir la seva activitat sindical, encara que també existeixin delegats de personal o comitè.

Fins i tot és recomanable que es constitueixi una Secció Sindical de CNT per a auditar i supervisar l’activitat del Comitè i servir de contrapès en les negociacions. Si la CNT té presència en una empresa, el Comitè acostuma a fer millor el seu treball.

Qui pot formar part de la Secció Sindical de CNT?

La formen tots els afiliats i afiliades de CNT en l’empresa o centre de treball. Les Seccions Sindicals amb major implantació solen tenir més poder de negociació i força davant l’empresa, per això és important aglutinar a la major part de la plantilla.

S’assegura la confidencialitat de l’afiliació que no desitgi assumir càrrecs en la Secció, tret que sol·liciti el descompte mensual de la quota sindical en la seva nòmina. Això fa que els treballadors/es perdin la por a l’exposició davant l’empresa i puguin sentir-se inclosos en la representació sindical.

La llei em garanteix protecció jurídica?

El delegat/da i els càrrecs de la Secció Sindical no poden ser acomiadats, sancionats, traslladats ni patir cap mena de discriminació laboral pel fet de desenvolupar la seva activitat sindical, que es troba emparada pel dret fonamental a la llibertat sindical. Podria ser declara la nul·litat en els Tribunals.

Quins drets té?

Qualsevol Secció Sindical de CNT posseeix els drets bàsics per a exercir la seva activitat sindical en les empreses: distribuir informació laboral anés de les hores de treball, rebre la informació que li remet el seu sindicat i recaptar les quotes de la seva afiliació. Si la Secció Sindical posseeix suficient implantació també pot convocar vagues i plantejar demandes per conflicte col·lectiu. En alguns sectors, disposen també de drets addicionals d’informació i consulta, taulell d’anuncis, local sindical, etc.

Una Secció Sindical amb implantació i suport suficient sempre tindrà molta més força que els comitès d’empresa o delegats de personal. L’eficàcia es basa en què la plantilla pugui participar en la presa de decisions i es senti implicada en les lluites que es plantegin.

Quines diferències bàsiques existeixen entre una Secció Sindical i els Delegats de Personal o Comitè d’Empresa?

La representació unitària s’apropia la representació de tota la plantilla i legalment pot negociar en el seu nom sense ni tan sols realitzar consultes ni votacions. Els Comitès d’Empresa i Delegats de Personal treuen el protagonisme als treballadors i treballadores i no deixen espai perquè la plantilla participi, proposi i decideixi. La plantilla acaba delegant totes les decisions en unes poques persones, sense implicació real. Per això, quan es convoquen mobilitzacions de protesta no solen ser secundades per la majoria.

Els membres dels comitès d’empresa tenen una durada de 4 anys i el procés de revocació és complex i difícil de posar en marxa. S’apropien la representació de tota la plantilla i s’acomoden fins a les següents eleccions sindicals, evitant els processos de control. Un model que s’allunya de la realitat diària del conjunt de treballadors/es.

Els sindicats que es presenten a les eleccions sindicals, reben subvencions per representativitat per cada delegat que es tria amb les seves sigles en les empreses. Això fa que la majoria de sindicats perdin la seva independència i siguin desacreditats davant la classe treballadora.

En empreses de major grandària, els membres dels comitès d’empresa tenen la possibilitat d’acumular les seves hores sindicals per a convertir-se en alliberats/des. Continuen cobrant de l’empresa però sense haver d’acudir al treball. Això acaba allunyant-los de la realitat laboral i diària de la plantilla, amb privilegis que els diferencia de la resta dels treballadors/es.

Des de CNT pensem que el model de comitès d’empresa i delegats de personal en l’actualitat s’ha mostrat ineficaç per a resoldre els problemes diaris dels treballadors/es, perquè s’ha convertit en un model que deriva en moltes ocasions en casos de corrupció sindical. Un model caduc que ha quedat desacreditat davant la majoria de la classe treballadora per no ser capaç de promoure la participació i el control en la presa de decisions que s’acaben delegant en uns pocs “privilegiats”.

Per tot això, CNT opta pel model de Seccions Sindicals com a la forma més eficaç d’aconseguir millores laborals i promoure la participació entre iguals, i per a rebutjar les subvencions de l’Estat i mantenir la independència econòmica del sindicat.

Per què CNT no es presenta a les eleccions sindicals per a formar part dels Comitès d’Empresa?

L’acció sindical de CNT en les empreses es duu a terme mitjançant Seccions Sindicals legalment constituïdes, sense que sigui necessari participar en les Eleccions Sindicals per a disposar de representació sindical.

Ja ho tinc clar, vull constituir una Secció Sindical de CNT!

Si t’has decidit a constituir una Secció Sindical de CNT en la teva empresa, has de contactar com més aviat millor amb el sindicat, abans fins i tot de comentar-ho amb altres companys/es. El nostre servei d’assessoria sindical t’informarà dels passos a seguir i et guiarà en la millor estratègia per a constituir-la amb les suficients garanties i protecció.

Una vegada s’ha comunicat la constitució a l’empresa i el nomenament del delegat/da i altres càrrecs de la Secció, ja es pot iniciar l’activitat sindical. Tindràs a la teva disposició al millor i més experimentat equip d’assessors de CNT per a acompanyar-te a les reunions amb la Direcció de l’empresa, revisió d’escrits, possibles denúncies, conflictes col·lectius, estratègia de creixement i efectivitat, etc.